عنوان آگهی :

گل سفيد

مدل :

١٣٨٨

کارکرد :

١٠٠٠٠٠

رنگ :

سفيد

قیمت :

٢٧٠٠٠٠٠٠

موبایل/ثابت :

٠٩١٢٣٤٠٧٥٦٨

توضیحات :
سند دست اول-بدون رنگ و تصادف