فولکس گل مدل 84

برای مشاهده نزدیکتر آگهی نشانگر ماوس را بر روی عکس حرکت دهید

فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84

فولکس گل مدل 84قیمت : 250,000,000 تومان
شماره تماس : 9120467535
برند خودرو :
نوع خودرو :


گل تمیز فنی درجه یک

سالم

دارای چند لکه رنگ می باشد

جلو عقب سالم