عنوان
طریقه تنظیم ساعت گل
توضیحات

برای تنظیم ساعت یک دکمه تنظیم کننده در سمت راست در زیر سرعت سنج پیش بینی شده است

برای تنظیم رقم ساعت چرخانیدن کامل دکمه تنظیم در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت ضروریست

در این وضعیت ادامه یابد تغییر ساعت به این ترتیب ادامه پیدا می کند

برای تنظیم رقم دقیقه چرخانیدن کامل دکمه تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت ضروریست

اگر یک دور چرخانیده شود یک دقیقه به جلو می رود و در صورتی که چرخانیدن در این وضعیت ادامه یابد تغییر دقیقه به این ترتیب ادامه پیدا می کند