عنوان آگهی :

مدل :

۱۹۹۲

کارکرد :

۲۵۰۰۰۰۰

رنگ :

سفید

قیمت :

۱۰ملیون

موبایل/ثابت :

۰۹۳۵۸۲۰۹۴۰۱

توضیحات :
گلف ۹۲سالم جلوعقب پلمپ موتورگیربکس سالم رینگ اسپرت همه سرویس ها انجام شده